Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Miffy je zločesta (slikovnica Miffy)

Autor:Dick Bruna
Izdavač:Golden marketing - Tehnička knjiga
  • Zagreb
  
Preveo:Mirjana Pajić Jurinić
ISBN:978-953-212-380-7
Format:17
Uvez:tvrdi
Broj stranica:    16
Godina izdanja:    2009
 
 
Cijena: 59,00 kn
  
 
 
 
Miffy je zločesta (slikovnica Miffy)
 
Miffy je zločesta (slikovnica Miffy)

Ilu­s­tra­ci­je i sli­kov­ni­ce Dicka Brune svjet­ski su po­zna­te. Tajna nji­ho­va us­pje­ha je u jed­no­stav­no­sti. Sma­nji­va­njem slike za­dr­ža­va­ju svoju bit i po­sta­ju pik­to­gra­mi. Jake os­nov­ne boje pri­vla­če po­zor­nost djece, po­seb­no naj­mla­đih. Dicka Brunu je na­dah­nuo po­zna­ti ni­zo­zem­ski stil sli­ka­nja (de stijl). Boje ko­ji­ma se ko­ri­sti po­seb­no su za njega mi­je­ša­ne – u ci­je­lom su svi­je­tu po­zna­te kao "boje Dicka Brune". Po­gled nje­go­vih li­ko­va us­mje­re­nje iz­rav­no prema gle­da­te­lju. Fi­gu­re zrače ot­vo­re­no­šću i is­kre­no­šću. Ra­do­vi Dicka Brune po­ti­ču dje­čju maštu i in­di­vi­dual­nost. Tekst sli­kov­ni­ca pi­sa­nje u sti­ho­vi­ma i s la­ko­ćom se pamti te obo­ga­ću­je dje­čji rječ­nik novim poj­mo­vi­ma. Riječ je o jed­no­stav­nim edu­ka­tiv­nim sli­kov­ni­ca­ma koje os­va­ja­ju sve na­ra­šta­je.

Dick Bruna prvu je sli­kov­ni­cu, Miffy, stvo­rio 1955. go­di­ne. Na­dah­nut Ma­ti­sseo­vim radom, raz­vio je svoj vla­sti­ti mi­ni­ma­li­sti­čki stil. Ja­snim crnim li­ni­ja­ma i či­stim, živim bo­ja­ma stvo­rio je malu ze­či­cu koja će po­sta­ti po­zna­ta di­ljem svi­je­ta. Miffy nije je­di­ni lik sli­kov­ni­ca Dicka Brune. Tu su još Poppy, Boris i Bar­ba­ra te Snuf­fy. Svaki lik ima jasno iz­ra­žen ka­rak­ter, a svi imaju svoje priče i avan­tu­re. Sli­kov­ni­ce su kva­drat­nog ob­li­ka, čvr­ste su i male ih ruke lako drže. Na­slov­ni­ce su tvrdo uve­za­ne kako bi duže iz­dr­ža­le dje­čje li­sta­nje i či­ta­nje. Ilu­s­tra­ci­je su srce sli­kov­ni­ca. Priče se uvi­jek do­ga­đa­ju u bli­zi­ni kuće – naj­če­šće su to sva­ki­da­šnje si­tua­ci­je, a djeca mogu iz­mi­šlja­ti i vla­sti­te priče. Djeca iz njih mogu nau­či­ti broj­ke, slova, boje, na­zi­ve ži­vo­ti­nja i dr. I sta­ri­ja djeca vole Miffy i nje­zi­ne pri­ja­te­lje. Dick Bruna i dalje stva­ra sli­kov­ni­ce, a po­sljed­nja je ob­jav­lje­na Miffy je zlo­če­sta, 2008.(GM)

Pošalji upit za knjigu:
Miffy je zločesta (slikovnica Miffy)

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Miffy je zločesta (slikovnica Miffy)

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!
 
Veliko klupko emocija
 
 
119,00 kn
105,00 kn
popust
 
12 %
Tko je u zoološkom vrtu, Miffy? (slikovnica Miffy)
 
 
 
69,00 kn
Što Miffy oblači? (slikovnica Miffy)
 
 
 
69,00 kn
Reži, reži škaricama (slikovnica Miffy)
 
 
 
69,00 kn
Plesna haljina žutog maslačka
 
 
95,00 kn
77,00 kn
popust
 
19 %