Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Igrokazi: Zašto ih volimo

Autor:Mira Jurela
Izdavač:Golden marketing - Tehnička knjiga
  • Zagreb
  
Format:21
Uvez:meki
Broj stranica:    23
Godina izdanja:    2017
Napomena:    slikovnica-igrokazi za najmlađe
 
 
Cijena: 70,00 kn
  
 
 
 
Igrokazi: Zašto ih volimo
 
Igrokazi: Zašto ih volimo

Kako iz­gle­da bu­đe­nje je­že­va u pro­lje­će, kako ja­bu­ka pada u jesen, kakvo se to čudo do­ga­đa u šumi, koga mame više vole – dje­voj­či­ce ili dje­ča­ke, što jedna mačka treba uči­ni­ti da bi po­sta­la dama, zašto se vole ki­šo­bran i oblak, kako se sva­đa­ju vje­ve­ri­ca i zec, je li mo­gu­će da li­si­ca ne jede više meso ili je to samo nje­zi­na lu­kav­šti­na da na­ma­mi pi­je­tla, kako sa­sta­vi­ti ali i ra­sta­vi­ti ku­ći­cu iz­gra­đe­nu od geo­me­trij­skih li­ko­va... i niz dru­gih djeci neo­bič­no za­bav­nih tema pri­ku­pi­la je i od njih sa­sta­vi­la jed­no­stav­ne ig­ro­ka­ze Mira Ju­re­la, „vr­tić­ka teta“.

Ig­ro­ka­zi su na­sta­li na te­me­lju au­to­ri­či­na du­go­go­di­šnje­ga od­ga­ja­telj­skog is­ku­stva rada u vr­ti­ću, pa su sa­dr­žaj­no i pe­da­go­ški iz­vr­sno pri­la­go­đe­ni vr­tić­koj dobi djece koja ak­tiv­no su­dje­lu­ju u iz­ra­di scene za ig­ro­kaz (bo­ja­nje i iz­re­zi­va­nje pa­pi­ra, iz­ra­da i raz­mje­šta­nje raz­nih pre­dme­ta, itd.) kao i u nje­go­voj iz­ved­bi, te nak­nad­nim ak­tiv­no­sti­ma po­ve­za­nim s temom ig­ro­ka­za (pje­va­nje, ple­sa­nje, opo­na­ša­nje zvu­ko­va iz pri­ro­de i slič­no).

Pre­kra­snim ilu­s­tra­ci­ja­ma sli­kov­ni­cu je uk­ra­si­la jedna od naših na­ju­gled­ni­jih ilu­s­tra­to­ri­ca za djecu Ana Ka­doić, što je sva­ka­ko raz­log više da se ova sli­kov­ni­ca s ig­ro­ka­zi­ma nađe u svim dje­čjim vr­ti­ći­ma kao sja­jan pre­dlo­žak za dram­sku dje­čju igru.

Pošalji upit za knjigu:
Igrokazi: Zašto ih volimo

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Igrokazi: Zašto ih volimo

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!
 
Dječja Biblija
 
 
 
69,00 kn