Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Ihtiofauna Jadranskoga mora

Autor:Jakov Dulčić
Izdavač:Golden marketing - Tehnička knjiga
  • Zagreb
  
ISBN:978-953-212-469-9
Format:24
Uvez:tvrdi
Broj stranica:    680
Godina izdanja:    2020
Drugi autori/prevoditelji:    Marcelo Kovačić
 
 
Cijena: 299,00 kn
  
 
Artikla trenutno nema na skladištu!
Pošaljite nam upit za knjigu
 
 
Ihtiofauna Jadranskoga mora
 
Ihtiofauna Jadranskoga mora

Mo­no­gra­fi­ja do­no­si pre­gled svih novih vrsta riba u Ja­dran­sko­me moru. Pojam “nove ribe” ne od­no­si se samo na no­vo­pri­do­šle vrste riba već i na sve one vrste čije je pri­su­stvo pot­vr­đe­no tek ne­dav­no, i kao takve se nisu našle u po­sljed­njem slu­žbe­nom po­pi­su ja­dran­skih vrsta. U ovom iz­vor­nom au­tor­skom djelu s ja­snim znan­st­ve­nim do­pri­no­som na po­dru­čju ih­tio­lo­gi­je pre­ds­tav­ljen je de­ta­ljan opis rib­ljih vrsta (mor­fo­lo­gi­ja, bio­me­tri­ja, bio­lo­ško-eko­lo­ške oso­bi­ne, ra­s­pro­s­tra­nje­nost, go­spo­dar­ski zna­čaj, ug­ro­že­nost, za­šti­ta, li­te­ra­tu­ra...) iza čega sli­je­di si­ste­mat­ski popis s klju­čem za od­re­đi­va­nje po­ro­di­ca i vrsta. Djelo je vri­jed­na po­la­zna točka za dalj­nja ih­tio­fau­ni­sti­čka is­tra­ži­va­nja Ja­dran­skog i Sre­do­zem­nog mora.

Autori ovog vrijednog djela su prof.dr.sc. Jakov Dulčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i dr.sc. Marcelo Kovačić, viši kustos Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Oba autora ugledni su europski i svjetski stručnjaci u području ihtiologije, a njihov rad je priznat i na nacionalnom i na međunarodnom nivou.

U ovom izvornom autorskom djelu s jasnim znanstvenim doprinosom na području ihtiologije i to u njegovom uvodnom dijelu je prikazana povijest poznavanja biološke raznolikosti ihtiofaune Jadranskoga mora te biološka raznolikost i sastav ihtiofaune Jadranskoga mora danas. U drugom dijelu su prikazane upute kako se koristiti ovom knjigom, a u trećem je dat pregled Jadranskih vrsta riba s ključem za određivanje. U pregledu vrsta za svaku od njih (456 vrsta) su dati: hrvatski naziv vrste, znanstveni naziv, sinonimi, engleski naziv, veličina, izgled, obojenost, ekologija, biologija, rasprostranjenost i učestalost, važnost za ljude, ugroženost, zaštita i literature.

Pošalji upit za knjigu:
Ihtiofauna Jadranskoga mora

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Ihtiofauna Jadranskoga mora

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!