Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Priče iz davnine

Autor:Ivana Brlić Mažuranić
Izdavač:Golden marketing - Tehnička knjiga
  • Zagreb
  
Format:24
Uvez:tvrdi
Broj stranica:    256
Godina izdanja:    2004
Ilustracije:    Tomislav Tomić
Napomena:    lektira
 

 
Cijena:  19,91 €150,01 kn
Popust:  3,32 € 25,01 kn (17%)
  
Vaša cijena:  16,59 €125,00 kn
 
Artikla trenutno nema na skladištu!
Pošaljite nam upit za knjigu
 
 
Priče iz davnine
 
Priče iz davnine

Već su ge­ne­ra­ci­je djece od­go­je­ne na pre­kra­snim pri­ča­ma Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić, koje bo­gat­stvom spi­sa­te­lji­či­ne ima­gi­na­ci­je i na­da­sve bo­gat­stvom je­zi­ka još i danas za­div­lju­ju djecu i od­ra­sle di­ljem svi­je­ta. Pje­sni­čke po­ru­ke su zao­dje­ve­ne u ruho pre­kra­sne bajke, pa lako do­pi­ru do srca sva­kog či­ta­te­lja či­ne­ći ga ple­me­ni­ti­jim.

Priče iz dav­ni­ne, pod­sje­ti­mo, zbir­ka su slje­de­ćih bajki: Kako je Po­tjeh tra­žio is­ti­nu, Ribar Pa­lun­ko i nje­go­va žena, Regoč, Šuma St­ri­bo­ro­va, Bra­tac Ja­gle­nac i se­s­tri­ca Rut­vi­ca, Lu­to­nji­ca To­por­ko i devet žu­pan­či­ća, Sunce dje­ver i Neva Ne­vi­či­ca te Jagor.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži:
Pre­ti­sak iz­da­nja Ma­ti­ce hr­vat­ske iz 1916. i 1926. go­di­ne
Kri­ti­čko iz­da­nje do­pu­nje­no je slje­de­ćim pri­lo­zi­ma:
– tek­stom “Osam mu­dro­sti Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić” u ko­je­mu se, s na­gla­skom na po­ru­ci priče, za­seb­no ob­ra­đu­je svaka bajka (Snje­ža­na Gr­ko­vić-Ja­no­vić)
– tek­stom o glav­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma svih mi­to­lo­ških bića koja se po­jav­lju­ju u pri­ča­ma (Diana Zalar)
– rječ­ni­kom ar­hai­za­ma i manje po­zna­tih ri­je­či
– is­cr­p­nim ži­vo­to­pi­som i bi­blio­gra­fi­jom iz­da­nja i pri­je­vo­da djela Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić (Du­brav­ka Zima).

Pošalji upit za knjigu:
Priče iz davnine

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Priče iz davnine

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!
 
Zlatni danci: istinita priča
 
 
 
15,79 €118,97 kn
Zlatni danci
 
 
 
9,16 €69,02 kn
Vuk samotnjak
 
 
 
10,49 €79,04 kn
Tri pustolova hrabra
 
 
 
9,16 €69,02 kn
Tiki traži neznanca
 
 
 
7,83 €59,00 kn