Klub "Knjiga znanja"

Prijava registriranih članova

 

 

 

Izabrani politički spisi

Autor:Frane Petrić
Izdavač:Golden marketing - Tehnička knjiga
  • Zagreb
  
Preveo:Vladimir Premec, Krešimir Čvrljak, Irena Ćosić, Tamara Tvrtković
Format:28
Uvez:tvrdi
Broj stranica:    214
Godina izdanja:    1998
 
 
Cijena: 120,00 kn
  
 
 
 
Izabrani politički spisi
 
Izabrani politički spisi

Izbor po­li­tič­kih spisa iz djela F. Pe­tri­ća obuh­va­ća Sre­tan grad, Della hi­sto­ria dieci dia­log­hi (Deset di­ja­lo­ga o po­vi­je­sti) i Della re­to­ri­ca dieci dia­log­hi (Deset di­ja­lo­ga o re­to­ri­ci) te prvi put na hr­vat­ski pre­ve­de­ne di­je­lo­ve spisa Pa­ral­le­li mi­li­ta­ri di Fran­ce­sco Pa­tri­zi. Pe­trić je fi­lo­zof i po­li­hi­stor, re­ne­san­sni hu­ma­nist, ori­jen­ti­ran na mnoga po­dru­čja zna­nja. Au­to­ri­ca uvod­ne stu­di­je o Pe­tri­će­vu ži­vo­tu, djelu i po­li­tič­kim ide­ja­ma je prof. dr. sc. Ljer­ka Sc­hif­fler. Knji­ga sa­dr­ži i ko­men­tar, bi­blio­gra­fi­ju djela F. Pe­tri­ća i ra­do­ve o njemu i nje­go­vu djelu te ka­za­la.

Iz sadržaja:

Filozofija politike i povijesti u djelu Frane Petrića

Bibliografija

Frane Petrić

-Izabrani politički spisi

Sretan grad

Deset dijaloga o povijesti

Vojne usporedbe

Kazalo osobnih imena

Pošalji upit za knjigu:
Izabrani politički spisi

 
 

 

Pošalji prijatelju link do knjige:
Izabrani politički spisi

 
 
 

 
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI!
 
Toma Akvinski: Izabrano djelo
 
 
 
179,00 kn
Sir Thomas More engleski “Sokrat” (1478-1535)
 
 
 
99,00 kn
Putinska Rusija
 
 
140,00 kn
110,00 kn
popust
 
21 %
Prezreni na svijetu
 
 
 
50,00 kn
Politika i moral
 
 
140,00 kn
89,00 kn
popust
 
36 %